Mijn favorieten

MONUMENTALE PANDEN KOPEN IN 2019

MONUMENTALE PANDEN KOPEN IN 2019

 

De geschiedenis staat niet alleen in de boeken, Amsterdam staat vol historische gebouwen. Onder en boven de grond liggen sporen uit een ver verleden en een monumentaal pand mag vaak rekenen op veel interesse van kopers. Tijdens het aankoop traject van een rijksmonument in het Centrum van Amsterdam komen er echter veel zaken naar voren waar op gelet moet worden.

 

Uitgaande van de zakelijke kant zijn dat bijvoorbeeld de te verwachten bouwkosten, scheefstand van het pand, de monumentale inrichting, de fundatie en de Rijksmonumentenaftrek.

 

Maar die laatste gaat veranderen op 1 januari 2019, beter gezegd die wordt afgeschaft en wordt vervangen voor een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie, indien de eerste kamer daarmee instemt op 10 december.

 

De subsidie "pot"is voor 2019, is 50 miljoen euro. Dit bedrag is voor alle aanvragen voor instandhouding van monumenten in Nederland, maar van de aangevraagde instandhoudingskosten wordt maximaal 38% gesubsidieerd. Zijn de totale aanvragen groter dan de aanwezige 50 miljoen dan zakt het percentage. Daarbij wordt de subsidie achteraf uitgekeerd dus het is niet van te voren aan te geven wat het percentage zal zijn.

 

Een tweede grote wijziging is dat de subsidie wordt gegeven voor werkzaamheden die strekken tot instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden. De werkzaamheden moeten sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn. Daarbij moet het onderhoud gericht zijn op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies. Dit is een versobering van de huidige regeling.

 

Deze wijziging zorgt voor onzekerheid bij mogelijke kopers want het is moeilijker te bepalen wat de financiële gevolgen zijn voor kopers van een Rijksmonument dat ingeschreven staat in het monumenten register bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Tenslotte kan een eigenaar van een rijksmonument zijn aanvraag digitaal indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Dit betekent dat de aanvraagperiode voor subsidiabele kosten die in 2019 zijn gemaakt loopt van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Aanvragen die worden ingediend buiten de aanvraagperiode worden automatisch afgewezen. De aanvraag moet worden voorzien van gespecificeerde facturen en bij aanvragen die betrekking hebben op meer dan 70.000 euro dient een inspectierapport bijgesloten te worden. De aanvrager ontvangt vervolgens bericht binnen 13 weken na de sluiting van de aanvraagperiode.

 

Ben je eigenaar of toekomstige eigenaar van een monument en heb je nog vragen? Spring even binnen en we nemen de tijd om alles samen door te nemen. De site van www.monumenten.nl en de site van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed zijn ook goede informatiebronnen.